ATA Business Solutions


ATA Consulting

ATA CONSULTING uspješno djeluje u sljedećim oblastima.

I. SAVJETODAVNE USLUGE NA POLJU IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA
Naše usluge uključuju detaljne istraživačke, pravne i sve druge poslove u vezi pronalaženja relevantne arhivske dokumentacije o statusu katastarskih čestica, izgradnji i statusu nekretnina te obradi građe kao dokaznog sredstva u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih pitanja. Usluge pokrivaju i uređenje odnosa između korisnika kao i istraživanje o genezi organizacionih promjena radnih organizacija. Rezultat našeg dugogodišnjeg iskustva na polju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa uključuje više od 100 studija, analiza, elaborata i ekspertiza o statusu nekretnina, statusnim promjenama pravnih lica kao i regulisanja imovinsko-pravnih odnosa. Provedena su istraživanja i obrađivanje podataka za više od 500. radnih organizacija u BiH uz uspješno izdavanje informacija i uvjerenja po zahtjevima pravnih i fizičkih lica te rješavanje statusa predmetnih nekretnina.


II. ISTRAŽIVANJE O GENEZI ORGANIZACIONIH I STATUSNIH PROMJENA RADNIH ORGANIZACIJA UKLJUČUJE PRONALAŽENJE:
1. Rješenja o nastanku Radne organizacije;
2. Evidencija i odluka kojim su zakonski određene potrebe osnivanja istih;
3. Registracijske promjene - dokumentacija o organizacionim-statusnim promjenama naziva djelatnosti, od nastanka do povezivanja sa posljednjim rješenjem koje posjeduje radna organizacija, te upisanim određenim uloškom ili rješenjem od strane Službe registra nadležnog suda i obezbjeđenje validne dokumentacije na osnovu koje se izdaje uvjerenje o statusnim promjenama, te predaja istog u originalu Službi registra za dosije registra firme, na osnovu čega Odjel registra privrednih društava suda provodi postupak dopune podataka u registru;
4. Statuta, pravilnika, samoupravnih sporazuma, izvještaja o referendumu zborova radnika te vođenje postupka oko prepisa i ovjera istih;
5. Dokaza o pripadnosti objekata putem adrese, telefona, investitora i sl.;
6. Dokaza sa nabrojanim vrstama djelatnosti;
7. Dokumenata o odvajanju i spajanju kao i promjenama u nazivu, mjesto djelovanja uslovljeno organizacionim promjenama društvenog sistema;
8. Potvrde o licima, imenovanja, evidencije o potpisnicima i direktorima;
9. Evidentiranja promjena po periodima;
10.Izrada elaborata kao dokaznog sredstva o pronađenim rješenjima i ukazima koji služe kao dokaz za rješenje u gruntovnici i Službi registra općinskog Suda u Sarajevu;


III. ISTRAŽIVANJE I UPIS ZEMLJIŠTA I OBJEKATA U KATASTAR I GRUNTOVNICU UKLJUČUJE:
1. Fotografsko snimanje nekretnine ili zemljišta;
2. Identifikacija nekretnine i zemljišta koja obuhvataju kompleks u katastru
nadležne opštine, obezbjeđenje kopije katastarskog plana sa tačno utvrđenim
i upisanim odgovarajućim k.č. starog premjera;
3. Obezbjeđenje ZK izvadka za pomenute k.č. u odjeljenju gruntovnice
Općinskog suda;
4. Formiranje dosijea predmetnih nekretnina i zemljišta;
5. Ustanovljavanje veličine zemljište u krugu – činjenično stanje te poređenja sa
stanjem u katastru;
6. Uporedba količine i površine zemljišta po ZK izvadcima;
7. Identifikacija nepravilnosti, iskazivanje kao i prava raspolaganja, posjeda,
korištenja i shodno tome izrada plana istraživanja;
8. Nakon uvida u ZK izvatke, posjedovne liste kao i kopije katastarskog plana vrši
se istraživanje:
a) rješenja o izuzimanju zemljišta od fizičkih ili pravnih lica
b) rješenja o izmirenju troškova uređenja zemljišta i plaćanja naknade
c) stavljanja pravosnažnosti na rješenja
d) rješenja o preuzimanju zemljišta od strane Opštinskih organa od bivših
vlasnika
e) pronalaženje rješenja o dodjeli zemljišta, preuzimanju kao i uvođenju
u posjed krajnjeg korisnika – investitora od strane uprave
f) regulisanje troškova za ustupljeno zemljište od strane investitora
9. Utvrđivanje faktičkog stanja na terenu (skica) prema gruntovnom stanju (ZK
izvadak) i prema rješenju o predmetnom izuzimanju ili dodjeli zemljišta;
10.Cijepanje parcela ili ukoliko ranija cijepanja nisu provedena u gruntovnici,
izrada prijavnog lista „A“ kao prepisa, predaja rješenja kojim se konačno
utvrđuje stanje na terenu i sačinjava prijavni list „B“ kojim se konačno
utvrđuje i upisuje stanje u katastar i gruntovnicu;
11.Izrada historijata registracijskih promjena sudionika u postupku, pronalazak
originalnih rješenja suda ili općine o tome i predaja organima uprave ili
gruntovnici;
12.Početni zahtjev investitora za projektna rješenja i načelne urbanističke
saglasnosti kao i propisane uslove za veličinu i smještaj objekata;
13.Originalnih i ovjerenih kompleta projekata i pisane saglasnosti za iste;
14.Istraživanje originalnih saglasnosti koje su potrebne za dobijanje građevinske
dozvole, vodovodne i kanalizacione saglasnosti, PTT i elektro saglasnosti i
posebne saglasnosti u vezi prilaza i korištenju ulaza u predmetne parcele;
15.Istraživanje originalne građevinske dozvole i ovjera pravosnažnosti na
rješenje.
16. Dopuna građevinske dozvole sa upisanim podacima na kojoj se katastarskoj
čestici trebaju nalaziti objekti, kao i ovjera pravosnažnosti ove dopune;
17. Originalna rješenja o tehničkom prijemu objekata sa kompletnim zapisnikom
komisija;
18. Analizu o istraživanju svih podataka i dokumenata vezanih za izgradnju i
ostale dokaze za zemljišta i objekte;
19. Dopuna rješenja o tehničkom prijemu tj. zaključak kod organa Uprave sa
tačno utvrđenim katastarskim česticama na kojima se nalaze predmetni
objekti;
20. Etažiranje objekata po svim detaljima, spratovima i izdvajanje kao cjeline;
21.Brisanje hipoteka po pronalaženju dokumenata koji to omogućavaju;
22. Obrazloženje zakonskih odredbi po organizacionim promjenama državnog
sistema od 1945. godine, tadašnjih odnosa nadležnosti koji su bili između
općina, gradova, srezova i Republike BiH u pravima i primjeni upravljanja sa
državnom imovinom dati, tj. pravno tumačiti razgraničenje prava upravljanja
imovinom između sadašnjih organa vlasti i primjenu zakona o stvarnim
pravima.

ATA CONSULTING IMA IZUTETNO BOGATU REFERENCU KLIJENATA, KAO I OBJAVLJENIH PUBLIKACIJA I RADOVA - Referenca klijenata, objavljenih publikacija i radova 1. Gradska Uprava – Sarajevo 2. Općina Centar Sarajevo 3. Općina Novi Grad Sarajevo 4. Općina Novo Sarajevo 5. Općina Stari Grad Sarajevo 6. Općina Ilidža Sarajevo 7. Općina Vogošća 8. Općina Trnovo 9. Hotel "Evropa" Sarajevo 10.Vlada Kantona Sarajevo 11.Agencija za privatizaciju FBiH 12.GP ŽGP d.d. 13.Savez Samostalnih Sindikata BiH 14.Statusne promjene "Srednja škola za medicinske sestre i tehničare" Sarajevo 15.Statusne promjene "Duhan Promet" d.d. Sarajevo 16.Ambasada republike Makedonije u BiH 17.Geneza organizacionih promjena "Robna Kuća" d.d. Sarajevo 18.Geneza organizacionih promjena TP Jošanica Vogošća / Konzum d.d. Sarajevo 19.Analiza – Privredna Banka Sarajevo / Osnovna Banka Sarajevo 20.Elaborat – Privredna Komora BiH / Feroelektro d.d. Sarajevo / Forum d.d. Sarajevo i Central Profit Banka d.d. Sarajevo 21.Elaborat – Izgradnja i vlasnički odnosi Sarajevostan / UPI Marketi / KLAS d.d. Sarajevo i Općina Stari Grad 22.Geneza statusnih promjena "Stomatološki fakultet" Sarajevo 23.Geneza statusnih promjena DJL "Simes" Sarajevo 24.Analiza – Jevrejski hram "Templ" Sarajevo / "Bosanski Kulturni Centar" i "Zavod za prostorno planiranje razvoja Kantona Sarajevo“ 25.Studija – "Jugopetrol" / "Ekspres Restoran" Sarajevo 26.Elaborat – "Šumaprodukt" / "Simes", Sarajevo 27.Geneza organizacionih promjena "LPS – Lanac Prodavnica Sarajevo" 28.Geneza organizacionih promjena "Robna Kuća 9", Sarajevo / "Unima" / „LPS“ Sarajevo 29.Elaborat – Geneza vlasničkih odnosa KLAS / "Silos" Blažuj 30.Elaborat – Geneza organizacionih promjena "Sarajevski Kiseljak", Kiseljak 31.Elaborat – Hotel "Nacional" Sarajevo 32.Elaborat – „Marketi“ d.d. Sarajevo 33.Elaborat – Sportski centar Zaostrog, Hrvatska 34.Elaborat – „Fabrika Duhana Sarajevo“ Sarajevo 35.Ekspertiza – „Fabrika Duhana Mostar“ Mostar 36.Ekspertiza – "Fabrika Duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo / "Polet" Sarajevo 37.Geneza organizacionih promjena UNIS "Pretis" 38.Elaborat – „Enterijeri“ Sarajevo 39.Ekspertiza – „Robne kuće Dobrinja“ Ilidža 40.Ekspertiza – Oslobođenje / Centrotrans, 41.Ekspertiza – „Tehnoport“ Beograd 42.Kumulativno rješenje – Nacionalizacija - Opština Stari Grad, Sarajevo 43.Prijedlog regulacionog plana Velešići, Novo Sarajevo 1994 44.Elaborat - Planinarski dom „Prvi Šumar“ Trebević 45.Statusne promjene "Duhan Promet" d.d. Sarajevo 46.Elaborat – Geneza organizacionih promjena "Robna Kuća" d.d. Sarajevo 47.Tekija na Buni“ Blagaj, poslije 1878 godine kroz arhivske dokumente 48.Elaborat – Istraživanje i obezbjeđenje dokumenata o nacionalizaciji imovine Jevrejske opštine u Sarajevu 1959 god. 49.Studija – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu 50.Analiza – Geneza statusnih promjena RO „Vladimir Perić Valter“ Sarajevo. 51.Analiza – Geneza statusnih promjena SOUR „Elektroprivreda“ / RO „Elektroprenos“ / Zajednice Elektroprivrede BiH. 52.Geneza statusnih promjena „Bosna Auto dd“ Sarajevo / „Automehanika dd“. 53.Geneza statusnih promjene – Šipad d.o.o.